Mobil Versjon

Flere gjennomfører straff med elektronisk kontroll

Rekordmange domfelte påbegynte i fjor gjennomføring av straff med elektronisk kontroll. Det er et resultat av at ordningen i 2014 ble landsdekkende.

FOTLENKE2-fot8

3197 personer påbegynte i fjor denne formen for straffegjennomføring, mot 2729 året i forveien. Det er en økning på vel 17 prosent fra 2014 til 2015.

Straffegjennomføring med elektronisk kontroll betyr at en person dømt til ubetinget fengsel soner straffen hjemme hos seg selv, med en sender ("fotlenke") rundt ankelen. Fotlenken er i kontakt med en mottager som kriminalomsorgen setter opp hjemme hos domfelte, og som registrerer om domfelte befinner seg hjemme eller ikke.

Ordningen ble innført som prøveprosjekt i deler av landet i 2008, og gradvis utvidet inntil den ble landsdekkende sommeren 2014.

Må ha bolig og sysselsetting
Domfelte som skal gjennomføre straff på denne måten, må ha ordnede boforhold og være i arbeid, gå på skole eller ha annen form for sysselsetting på dagtid. Hvis domfelte tar av seg lenken eller forlater boligen eller arbeidsplass/skole uten godkjennelse, utløses alarmen hos kriminalomsorgen. Da kan veien til fengselet være kort.

- Dette er en form for straffegjennomføring som gjør at domfelte i større grad enn ved å sone i fengsel kan opprettholde sine økonomisk og sosiale forpliktelser. Det kan gjøre det enklere å vende tilbake til samfunnet etter endt straff, sier direktør Marianne Vollan i Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI). Ordningen drives av friomsorgskontorene over hele landet.

Domfelte søker selv
Straffegjennomføring med elektronisk kontroll er ikke noe man blir dømt til, men noe domfelte selv må søke om etter at han er blitt dømt til ubetinget fengselsstraff. Målgruppen er domfelte med inntil 4 måneders ubetinget fengselsstraff, eller som er idømt en lengre fengselsstraff og har inntil 4 måneder igjen til forventet løslatelse. Personer dømt for volds- eller seksuallovbrudd, får som hovedregel ikke innvilget slik soning.

- Soning med elektronisk kontroll bidrar også til å frigjøre kapasitet i fengslene. Dermed reduseres soningskøen, og kriminalomsorgen får bedre mulighet til å stille varetektsplasser til rådighet for politiet når det behøves, sier Vollan.

Omkring halvparten av de domfelte som påbegynte straffegjennomføring med elektronisk kontroll i 2015, var dømt for brudd på veitrafikkloven eller for kjøring i beruset tilstand.

Uanmeldte kontroller
Domfelte må akseptere at kriminalomsorgen kommer på uanmeldte kontroller flere ganger i uken, både på arbeidsplassen og i hjemmet. Domfelte må i tillegg møte til samtale hos kriminalomsorgen to ganger pr. uke. Det er også et krav at domfelte er totalt avholdende fra alkohol og andre rusmidler mens straffen gjennomføres.

- Dette kan kanskje høres som en enkel og lite belastende straff, men tilbakemeldingene vi får fra de domfelte er at dette faktisk er ganske krevende. Domfelte må hele døgnet forholde seg strengt til en plan for hvor han skal være, og her er det ikke rom for avvik, sier Vollan.

Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS) har gjort en undersøkelse som viser at kun 7,5 prosent av de som har gjennomført straff med elektronisk kontroll blir domfelt for ny kriminalitet innen to år. Det er en langt lavere tilbakefallsprosent enn ved vanlig fengselsstraff, der gjennomsnittet er vel 20 prosent.