Mobil Versjon

Bøtetjeneste

1. mai 2019 ble ordningen med bøtetjeneste iverksatt i tre av kriminalomsorgens fem regioner. Ordningen gjør at personer som har fått en eller flere/bøter, men som ikke evner å betale, kan gjøre opp for seg med samfunnsnyttig tjeneste i stedet for å sone i fengsel. 

Fra 1. mai er bøtetjenesten i gang i regionene øst, sør og vest, mens regionene sørvest og nord skal iverksette ordningen 1. oktober 2019.

Etter å ha vært et pilotprosjekt i Troms fylke siden 2014, ble det i statsbudsjettet for 2019 vedtatt at bøteordningen skal gjøres landsdekkende.

Ordningen innebærer at en person som ikke evner å betale en bot, kan gjennomføre den subsidiære fengselsstraffen som bøtetjeneste utenfor fengsel, og dermed gjøre opp for seg ved samfunnsnyttig tjeneste. 

Botlagte som allerede er innsatt i fengsel, kan søke om overføring til bøtetjeneste ved (prøve)løslatelse.

Det er kriminalomsorgens friomsorgskontorer som har ansvar for bøtetjenesten. 

Saksgang

Statens innkrevingssentral (SI) forsøker på vanlig måte å inndrive boten i tre år. Saken oversendes deretter til kriminalomsorgen for gjennomføring av den subsidiære fengselsstraffen. Det er friomsorgskontorene, etter søknad fra botlagte, som kan innvilge at straffen gjennomføres i form av bøtetjeneste.

Dersom den som skal gjennomføre subsidiær fengselsstraff fastsatt i dom, forelegg eller forenklet forelegg, samtykker til det, kan kriminalomsorgen beslutte at den subsidiære fengselsstraffen skal gjennomføres ved bøtetjeneste.

Krav

Gjennomføring ved bøtetjeneste forutsetter at den botlagte har bosted og opphold i Norge i gjennomføringstiden.

Kriminalomsorgen skal forespørre botlagte om samtykke ved innkalling til soning av den subsidiære fengselsstraffen. Dersom vilkårene for bøtetjeneste er til stede, fastsetter kriminalomsorgen et timetall for bøtetjenesten fra 2 til 180 timer og en gjennomføringstid fra 20 dager til 6 måneder. Dersom straffeloven § 63 er brukt, kan kriminalomsorgen fastsette et timetall for bøtetjenesten på inntil 270 timer og en gjennomføringstid på inntil 9 måneder.