Mobil Versjon

Bøtetjeneste

Formålet med bøtetjenesten er at personer som har fått en eller flere bøter, men som ikke evner å betale, kan gjøre opp for seg med samfunnsnyttig tjeneste i stedet for å sone i fengsel dersom de selv samtykker til dette. 

Botlagte som allerede er innsatt i fengsel, kan søke om overføring til bøtetjeneste ved (prøve)løslatelse.

Målgruppen er botlagte i saker hvor påtalemyndigheten begjærer fullbyrdelse av subsidiær fengselsstraff etter bøter, og hvor den botlagte har bosted og opphold i Norge i gjennomføringstiden. Etter å ha vært et pilotprosjekt i Troms fylke siden 2014, ble det i statsbudsjettet for 2019 vedtatt at ordningen med bøtetjeneste skal gjøres landsdekkende.

1. mai 2019 ble ordningen med bøtetjeneste iverksatt i tre av kriminalomsorgens fem regioner, regionene øst, sør og vest. Fra 1. oktober 2019 ble ordningen landsdekkende, ved at regionene sørvest og nord iverksatte ordningen. 

Saksgang

Statens innkrevingssentral (SI) forsøker på vanlig måte å inndrive boten i tre år. Saken oversendes deretter til politiet som igjen anmoder kriminalomsorgen om gjennomføring/fullbyrding av den subsidiære fengselsstraffen, som kan være fastsatt i enten dom, forelegg eller forenklet forelegg. 

Dersom den som skal gjennomføre subsidiær fengselsstraff samtykker til det, kan kriminalomsorgen beslutte at den subsidiære fengselsstraffen skal gjennomføres ved bøtetjeneste. 
I tilfeller hvor bøtetjeneste kan være aktuelt, skal kriminalomsorgen informere botlagte om muligheten for å søke om bøtetjeneste som et alternativ til gjennomføring av den subsidiære fengselsstraffen. Også den som har påbegynt gjennomføring av subsidiær fengselsstraff, kan søke om bøtetjeneste.

Den 1. april 2019 ble det etablert en sentral funksjon i Kriminalomsorgsdirektoratet – Kriminalomsorgens sentrale bøteadministrasjon (KSB). Enheten ivaretar oppgaver knyttet til administrasjon av bøtesaker, og håndterer prosessen frem til botlagte søker om bøtetjeneste, eventuelt at subsidiær frihetsstraff skal fullbyrdes i fengsel. 

Søknad om bøtetjeneste fremsettes for Kriminalomsorgsdirektoratet v/ KSB som deretter foretar nødvendig saksforberedelse og videresender saken til aktuelt friomsorgskontor for avgjørelse. Friomsorgskontoret treffer vedtak om innvilgelse eller avslag, og treffer også alle vedtak knyttet til gjennomføringen av bøtetjenesten. Regionalt nivå er klageinstans.

Fastsettelse av timetallet

Dersom vilkårene for bøtetjeneste er til stede, fastsetter kriminalomsorgen et timetall for bøtetjenesten fra 2 til 240 timer og en gjennomføringstid fra 20 dager til 8 måneder pr forelegg. Ved fastsettelse av timetallet tilsvarer én dag subsidiær fengselsstraff to timer bøtetjeneste. Én time bøtetjeneste skal ha en varighet av 60 minutter.

Kontaktinformasjon til bøteadministrasjonen finner du her

Kontaktinformasjon til friomsorgskontorene finner du her

Søknadsskjema til bøtetjeneste kan lastes ned her