Mobil Versjon

Bøtetjeneste

Bøtetjeneste er et pilotprosjekt ved Troms og Finnmark friomsorgskontor. 

Det ble i statsbudsjettet for 2019 vedtatt at bøteordningen skal gjøres landsdekkende. Bøtetjenesten skal iverksettes i regionene øst, sør og vest 1.5.2019, mens ordningen vil bli iverksatt i regionene nord og sørvest 1.10.2019. 

Der kan en person som ikke evner å betale en bot, gjennomføre den subsidiære fengselsstraffen som bøtetjeneste utenfor fengsel. Botlagte uten betalingsevne kan på den måten gjøre opp for seg ved samfunnsnyttig tjeneste. Bøtetjenesten avløser ikke fengsel som subsidiær straff, men gir botlagte muligheten til å velge samfunnsnyttig tjeneste istedenfor fengsel.

Dersom den som skal gjennomføre subsidiær fengselsstraff fastsatt i dom, forelegg eller forenklet forelegg, samtykker til det, kan kriminalomsorgen beslutte at den subsidiære fengselsstraffen skal gjennomføres ved bøtetjeneste. Dette innebærer blant annet økt bruk av straffegjennomføring utenfor fengsel som er i tråd med regjeringens politikk om en forskyvning mot alternative reaksjons- og straffegjennomføringsformer. Det innebærer også at kriminalomsorgen kan benytte fengselsplasser (åpne og lukkede) til andre formål

Gjennomføring ved bøtetjeneste forutsetter at den botlagte har bosted og opphold i Norge i gjennomføringstiden. Kriminalomsorgen skal forespørre botlagte om samtykke ved innkalling til soning av den subsidiære fengselsstraffen. Dersom vilkårene for bøtetjeneste er til stede, fastsetter kriminalomsorgen et timetall for bøtetjenesten fra 2 til 180 timer og en gjennomføringstid fra 20 dager til 6 måneder. Dersom straffeloven § 63 er brukt, kan kriminalomsorgen fastsette et timetall for bøtetjenesten på inntil 270 timer og en gjennomføringstid på inntil 9 måneder.