Mobil Versjon

Bøtetjeneste blir landsdekkende

Fra 1. oktober får botlagte over hele landet mulighet til å gjøre opp boten sin ved å utføre samfunnsnyttig arbeid i stedet for å sitte i fengsel. 

Bøtefolket

Formålet med bøtetjenesten er at personer som har fått en eller flere bøter, men som ikke evner å betale, kan gjøre opp for seg med samfunnsnyttig tjeneste i stedet for å sone i fengsel dersom de selv samtykker til dette. 
Den nyopprettede Kriminalomsorgens sentrale bøteadministrasjon i Kriminalomsorgsdirektoratets (KDI) avdeling i Horten administrerer bøtesakene og håndterer prosessen frem til botlagte søker om bøtetjeneste. Deretter sendes saken over til friomsorgskontoret i vedkommendes hjemfylke, som sier ja eller nei til søknaden. Sier de ja, sørger friomsorgskontoret for gjennomføringen av det samfunnsnyttige arbeidet. Hvis søknaden avslås, må straffen gjennomføres i fengsel.

- Bøtetjeneste kan være en god måte å få gjort opp en sak på, og vi er glade for at ordningen nå utvides til å bli landsdekkende. Bøteadministrasjonen i Horten og friomsorgskontorene rundt om i landet er klare til å håndtere sakene, sier direktør Lise Sannerud i Kriminalomsorgsdirektoratet.  

Hos bøteadministrasjonen i Horten har f.v. Ellen Sjølie fra bøteadministrasjonen, Inger Næss fra kriminalomsorgens region sør, Odd Einar Reitan og Camilla Falch fra bøteadministrasjonen så langt sendt ut informasjon om ordningen til 1300 personer som har ubetalte bøter. 

Så langt har de fått flere gode tilbakemeldinger fra folk som har fått en bot, men er blakke og ser dette som en god måte å gjøre opp for seg og bli ferdig med saken. 

Når en person ilegges en bot, forsøker Statens innkrevingssentral å inndrive den i tre år. Klarer de ikke det, oversendes saken til politiet som igjen anmoder kriminalomsorgen om gjennomføring/fullbyrding av den subsidiære fengselsstraffen, som kan være fastsatt i enten dom, forelegg eller forenklet forelegg.

I tilfeller der bøtetjeneste kan være aktuelt, informerer KDIs bøteadministrasjon botlagte om muligheten for å søke om bøtetjeneste som alternativ til fengselsstraffen. Hvis botlagte søker, sendes saken over til det aktuelle friomsorgskontoret som sier ja eller nei til søknaden. Sier friomsorgskontoret ja, så er neste skritt å finne og organisere passende arbeid for den botlagte.

Ordningen med bøtetjeneste har vært en forsøksordning i Troms siden 2014. 1. mai i år ble den så iverksatt i kriminalomsorgens regioner øst, sør og vest. Fra 1. oktober 2019 er ordningen landsdekkende, ved at region sørvest og nord også tilbyr den.