Mobil Versjon

Barn og straff

Regjeringens mål er at barn ikke skal plasseres i fengsel. Å investere tid og ressurser til unge lovbrytere kan forhindre gjentatt kriminalitet.
Unge lovbrytere
Dette er viktig for befolkningens trygghet, men også for å ivareta unge mennesker som står i fare for å begå flere kriminelle handlinger og utvikle et kriminelt handlingsmønster. For å redusere antallet barn i fengsel skal det etableres en ny straffereaksjon – ungdomsstraff – for barn mellom 15 og 18 år som har begått alvorlig eller gjentatt kriminalitet.

Ny reaksjon i 2011 - Ungdomsstraff

I den nye reaksjonen skal straffegjennomføringen skje lokalt der barnet bor. Tett oppfølging og sosial kontroll skal erstatte fengselets fysiske kontroll. Den nye straffereaksjonen skal baseres på prosesser som er kjent fra "restorative justice", eller gjennompprettende rett, slik de er utviklet av konfliktrådet.

Ungdomsstraffen innebærer sterk involvering av lovbryter, lovbryterens private nettverk, justissektorens ulike ledd og andre offentlige instanser, som alle vil bidra til oppfølging som skal være spesialtilpasset den enkelte ungdom. Hvis fornærmede ønsker å involvere seg skal det være rom for det. Formålet er å gi domfelte økt forståelse av hvilke konsekvenser handlingen har medført for alle som er berørt, samtidig som den domfelte sikres nødvendig hjelp og støtte. Det sentrale er å styrke den unges ressurser og vilje til endring. Straffereaksjonen skal forankres organisatorisk under konfliktrådet.

Arbeid i team

Enheter som opprettes spesielt for innsatte under 18 år skal ha et tverretatlig team som skal ivareta de unges behov under straffegjennomføringen og forberede tiden etter løslatelse. Teamene skal påse en flerfaglig tilnærming, og sikre at relevante forvaltningsmyndigheter følger opp den innsatte både under og etter straffegjennomføring.

Særregler for unge innsatte

Flere andre lovendringer vil også bidra til en mer helhetlig oppfølging av barn mellom 15 og 18 år som har begått alvorlige eller gjentatte kriminelle handlinger. Det skal blant annet utarbeides særregler for unge innsatte som skal sikre at oppholdet tilrettelegges for deres behov.

Lov om barn og straff

 

Den 24. desember 2011 ble en ny lov om barn og straff vedtatt i Stortinget (Prop. 135 L (2010 – 2011)). Lovendringene skal bidra til å bedre unge lovbryteres rettsstilling ved pågripelse, varetektsfengsling, fastsettelse av tilpasset straffereaksjon og under straffegjennomføringen. Dette er tiltak for å bedre imøtekomme kravene i barnekonvensjonen, som bl.a. innebærer at fengsler for barn kun skal benyttes i helt spesielle tilfeller når alle andre alternativer er vurdert og funnet utilstrekkelig.