Mobil Versjon

Anbefaler å overføre fangetransport til kriminalomsorgen

Kriminalomsorgsdirektoratet og Politidirektoratet anbefaler at ansvaret for transport av varetektsfanger overføres fra politiet til kriminalomsorgen i politidistriktene Sør-Øst og Oslo.

Anbefalingen kommer etter et pilotprosjekt hvor kriminalomsorgen overtok ansvaret for transport og fremstilling i politidistriktene Nordre Buskerud, Søndre Buskerud, Telemark og Vestfold. Piloten startet i august 2014. Fra juni 2015 var også Asker og Bærum politidistrikt en del av pilotprosjektet. Målet med prosjektet er å frigjøre politiutdannet personell til politioperativt arbeid i distriktene og effektivisere transport av varetektansatte.

Det skal også gi økt kunnskap for en eventuell senere overføring av ansvar for transport av varetektinnsatte fra politiet til kriminalomsorgen i landet for øvrig. Saken er til behandling i Justisdepartementet, og det forventes at en avgjørelse om videreføring blir tatt i løpet av året. 

Evaluert

Pilotprosjektet er evaluert av Vista analyse for å få kunnskap om det er hensiktsmessig at kriminalomsorgen overtar dette ansvaret, slik at ordningen kan gjøres permanent. I sluttevalueringen konkluderes det med at kriminalomsorgens transporttjeneste har levert god kvalitet på tjenestene, og at politiårsverk frigjøres med denne organiseringen. Totalt har piloten gitt besparelser som tilsvarer om lag 34 stillinger i politiet og kriminalomsorgen. Likevel er en av konklusjonene i rapporten lav kostnadseffektivitet og negativ samfunnsøkonomisk lønnsomhet.

Det begrunnes i at oppgaven er flyttet til en smal tjeneste med stor variasjon i etterspørselen til en enda smalere tjeneste. Det gir utfordringer knyttet til utnyttelse av den samlede restkapasiteten. Dersom høyere kostnadseffektivitet skal oppnås, må transporttjenesten organiseres slik at den samlede resttiden hos arrestforvarere og transportbetjenter får en bedre alternativ utnyttelse. 

Videreføring

Både Politidirektoratet og Kriminalomsorgsdirektoratet deler i hovedsak vurderingene i sluttevalueringen og er enig i at dersom transportordningen skal videreføres, må det foretas noen organisatoriske grep. Videre bør det vurderes om tjenesten i større grad kan ses i sammenheng med den øvrige virksomheten. Begge direktoratene ønsker videreføring og at ordningen planlegges til også å omfatte Oslo politidistrikt i tillegg til de opprinnelige som i dag utgjør Sør-Øst. Overføringen vil i tillegg til å frigjøre politiårsverk bidra til bedre styring, samkjøring av transportbehovet og redusert tomgangskjøring i Østlandsområdet.

Startet etter politianalysen

Pilotprosjektet ble startet etter at politianalysen anbefalte at politiet avlastes for oppgaver som kan utføres av andre, og som ikke er direkte knyttet til politiets mål og ansvar. Blant oppgavene politianalysen peker på er transport og fremstilling av varetektinnsatte.