Mobil Versjon

30 utenlandske innsatte sendt hjem

I løpet av første halvår i år ble 30 utenlandske statsborgere som satt i norske fengsler overført til sine hjemland for å sone resten av straffen der.

Det viser tall fra Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI), som har ansvar for arbeidet med soningsoverføring.

Antallet for samme periode i fjor var 28, mens antallet for hele fjoråret var 65.

- Soningsoverføringene gjennomføres i tråd med internasjonale avtaler. Saksbehandlingen i hver enkelt sak er både omfattende og tidkrevende, blant annet fordi soningsoverføring i noen av de domfeltes hjemland må behandles i rettsapparatet i tillegg til i forvaltningen, sier fungerende direktør Jan-Erik Sandlie i KDI.

- Denne gruppen innsatte skal ikke tilbakeføres til det norske samfunnet etter endt soning, men til sine hjemland. Da er det et bidrag til tilbakeføringen at de gjennomfører den siste delen av straffen i sine respektive hjemland, sier Sandlie.

-Soningsoverføringene gir betydelige besparelser for Norge og frigjør plasser i norske fengsler. For de 30 innsatte som ble sendt til sine hjemland i første halvår i år, er besparelsen på til sammen 13742 fengselsdøgn, eller et gjennomsnitt på 458 døgn for hver av de 30 innsatte. Dette er det antall døgn som ville ha påløpt fra det tidspunkt de ble sendt hjem og fram til tidspunkt for antatt løslatelse, sier han.

Samtidig er det viktig å understreke at antall utenlandske statsborgere i norske fengsler ikke er det samme som antall utenlandske statsborgere som kan soningsoverføres. Personer som sitter i varetekt er f.eks ikke aktuelle for soningsoverføring, noe som reduserer antall potensielle overføringer betydelig.

Arbeidet med soningsoverføring igangsettes heller ikke for dommer på mindre enn et halvt år, fordi den samlede saksbehandlingstiden i Norge og mottagerlandet ofte strekker seg over lengre tid enn et halvt år.

De 30 som ble sendt hjem i første halvår kommer fra ni forskjellige land. Antallet pr. land fordeler seg slik:

Romania 9

Litauen 5

Nederland 4

Polen 4

Spania 3

Tyskland 2

Østerrike 1

Serbia 1

Albania 1