Mobil Versjon

Årsrapporten for 2018 er klar

Kriminalomsorgens årsrapport for i fjor forteller blant annet om gode resultater og om en krevende økonomi i etaten. 

Foto av årsberetning

I sin oppsummering peker direktør Lise Sannerud i Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) blant annet på at soningskøen i fjor kom ned på et historisk lavt nivå, og at leien av Norgerhaven fengsel i Nederland var en av årsakene til dette.

Hun poengterer også at det i 2018 ikke var noen tilfeller av oversitting i politiarrest fordi det ikke var mulig å stille varetektsplass til disposisjon. 

Sannerud fremhever også innsatsen på friomsorgskontorene. 2018 var det første året hvor det ble iverksatt flere dommer ved friomsorgskontorene enn i fengslene, noe som i stor grad skyldes bruken av elektronisk kontroll (EK) som straffegjennomføringsform.

Økonomien har vært og er fortsatt krevende. KDI er i løpende dialog med departementet om dette, men signalet er likevel at kuttene som følge av avbyråkratiserings- og effektivitetsreformen (ABE-reformen) vil fortsette. 

Til tross for styrket innsats for å aktivisere de innsatte, har tilsynsorganer påpekt at et antall innsatte i fengslene ikke har et tilfredsstillende fellesskap eller tilbud om aktivisering. Dette har ulike forklaringer, og det er iverksatt tiltak for å redusere omfanget av problemet.

Årsrapporten er oversendt Justis- og beredskapsdepartementet, som har takket KDI for en informativ rapport som beskriver kriminalomsorgens resultater på en oversiktlig måte. Departementet har også meldt tilbake at de er tilfreds med at kriminalomsorgen i 2018 har levert flere gode resultater til tross for en krevende driftssituasjon. 

Rapporten med vedlegg kan lastes ned her